• Konkursy

drodzy-rodzice-45-.png
Droga mamo, jeśli podobają Ci się produkty marki Karuzelove, prowadzisz aktywnie konto na Instagramie oraz potrafisz robić piękne zdjęcia, koniecznie weź udział w konkursie na ambasadora.

Raz w miesiąca na profilu @karuze.love ogłaszamy konkurs. Zgłoszenia można dokonać pod postem konkursowym. Do wygrania pozostaje wskazany w poście produkt miesiąca. Poza nim, ambasador zyskuje dodatkowe przywileje. 

drodzy-rodzice-47-.png


Ambasadorzy stają się częścią marki. Bardzo cenimy sobie współprace pełne zaangażowania, zrozumienia i serdeczności. Dzięki takiej formie współpracy, mamy możliwość poznać wiele wspaniałych kobiet.

drodzy-rodzice-48-.png
- udostępnienie 2-3 postów i relacji z produktem miesiąca (więcej zawsze mile widziane)
- informowanie swoich obserwatorów o nowościach i promocjach w sklepie Karuzelove
- zgodzenie się na umieszczenie zdjęć z produktem miesiąca na profilu @karuze.love
drodzy-rodzice-46-.png
-otrzymuje produkt miesiąca
-możliwość otrzymania kodu rabatowego dla swoich obserwatorów
-możliwość zorganizowania wspólnego konkursu/rozdania

-promocję profilu w wyróżnionej relacji wraz z udostępnianymi postami o marceRegulamin konkursu na instagramie pod nazwą "Ambasador marki Karuzelove"


1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorami konkursu jest właściciel konta @karuze.love dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.03.2023 o godz. 09:00, a kończy się dnia 19.03.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe
 5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza: a) zgłoszenie swojego konta poprzez pozostawienie komentarza podpostem konkursowym, b) udostępnienie grafiki konkursowej (postu konkursowego) w Instastory na swoim profilu wraz z oznaczeniem organizatora c) zaproszenie do konkursu minimum 2 (słownie: swóch) innych osób; d) zaobserwowanie profili Organizatora
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; d) naruszają regulamin serwisu Instagram.e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
3. Nagroda i wyłonienie zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmować decyzje we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłaniać Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców. Zwycięzcami konkursu są profile, które zostaną uznane przez Organizatora za najatrakcyjniejsze i zgodne z jego estetyką.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci wydrukowanej metryki dziecięcej z kategorii gotowych wzorów w formacie A3, o wartości 89 słownie: osiemdziesiąt dziewięć) złotych.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 12.12.2022 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 22.03.2023 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia poinformowania o zwycięstwie informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail karuzelovestore@gmail.com
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail karuzelovestore@gmail.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Świąteczne rozdanie" na adres  e-mail karuzelovestore@gmail.cm związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2023 r. 
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://karuzelove.pl/news/n/349/Ambasador-marki 
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 
  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.